Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
 
Kontakt: www.zspswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97                                

  MENU:

Archiwum szkoły

Bezpieczny Internet

Dokumenty szkolne

E-dziennik

E-podręczniki.pl

Nauczanie zdalne

Grono pedagogiczneLOGOWANIE
do e-dziennika<kliknij na obrazek
lub w ten link>


LOGOWANIE
DO MS TEAMSSYMBOLE NARODOWE POLSKI:

GODŁO

FLAGASYMBOLE ŚWIERZAWY:

HERB

FLAGANASZE CERTFIKATY I DYPLOMY:

NASZE AKCJE,

PROGRAMY
, KAMPANIE:

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.
KAMPANIA "MÓJ SMARTFON, MÓJ MAŁY ŚWIAT - klikam z głową"


1logo

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bobr"


Dziecko w Sieci

sieciaki

1

  SZKOLNE AKTUALNOŚCI: fb.me/zspswierzawa
 


Dowozy podczas egzaminów
oraz rozkład obowiązujący od 28.05.2021

W dniach 25.05.2021 – 27.05.2021 dzieci będą dowożone zgodnie z harmonogramem w załączniku.

Odwozy zgodnie z obowiązującym rozkładem.

W dniach 25.05.2021- 27.05.2021 będą dodatkowe odwozy uczniów zdających egzamin:

25.05.2021 godz. 11:10
26.05.2021 godz. 10:45
27.05.2021 godz. 10:45.

LINK - ZAŁĄCZNIK


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
na podstawie wytycznych GIS, MEiN i CKE dotyczących
przeprowadzenia egzaminów w 2021 roku
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie

I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
-wychodzi do toalety;
   - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą
—jeżeli uznają to za właściwe—mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,
nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym
(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc
albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych
osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały przygotowane
z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających
oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający
rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu
nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).
Członkowie zespołu nadzorującego do niezbędnego minimum ograniczą
poruszanie się po sali egzaminacyjnej; (konieczne jest jednak regularne
nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej).
Istotne jest, zapewnienie miejsca dla członków zespołu nadzorującego
w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym
zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
7. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających
oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
8. Dla każdego ucznia zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł
zostawić rzeczy osobiste—plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed
i po każdym egzaminie.
9. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają
arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane
zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki
oraz mają zakryte usta i nos.
10. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.
11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia
pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu 
(nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający
nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego.
1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące
objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

DYREKTOR


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie
można składać od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021, z wyjątkiem szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego,
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane
od 17 maja 2021 do 31 maja 2021.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021.  Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone
będą 2 sierpnia 2021. W terminie od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021, w przypadku
kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic  kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 20 sierpnia 2021 do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas
przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie
lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,
nie później niż do 24 września 2021.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021. zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń
został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale
realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności
sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
– Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym
(o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające
w terminach określonych w tabeli.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci
do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół
w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.


<LINK>

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

DYREKTOR


INFORMACJA


Uczniowie z klas IV-VIII wracają do nauczania hybrydowego wg następującego harmonogramu:

- klasy VIII – nauka stacjonarna od 17.05.2021 do 19.05.2021;
od 20.05.2021 przechodzą do nauki zdalnej;

- klasy VII nauka stacjonarna od 17.05.2021 r. do 19.05.2021;
od 20.05.2021 przechodzą do nauki zdalnej;

- klasy IV, V, VI pozostają w nauczaniu zdalnym do 19.05.2021;
do nauczania stacjonarnego przechodzą 20.05.2021.

DYREKTOR


Wytyczne dotyczące egzaminu klas ósmych


Terminy

Do 11 maja 2021 zostanie przekazana informacja o zasadach bezpieczeństwa
sanitarnego podczas egzaminu.
Do 18 maja 2021 rodzice mogą złożyć informację o uwarunkowaniach
zdrowotnych ucznia niepozwalających na stosowanie osłony ust i nosa
oraz zaplanowanie egzaminu tego ucznia w oddzielnej sali.

Do 24 maja 2021 uczniowie mogą przekazać zaświadczenie stwierdzające
uzyskanie tytułu laureata konkursu lub finalisty olimpiady pozwalającego
na zwolnienie ucznia z egzaminu lub jego części.

25.05.2021 egzamin z j. polskiego  godz. 9.00
26.05.2021 egzamin z matematyki godz. 9.00
27.05.2021 egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00

02.07.2021 udostępnienie wyników egzaminu ósmoklasisty

08.07.2021 przekazanie do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

09.07.2021 wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty


Zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przysługują:

1. Laureatom konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

2. Laureatom i finalistom trzeciego stopnia olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.


W każdym dniu egzaminu uczeń musi posiadać legitymację szkolną
lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.


Prace egzaminacyjne uczeń wypełnia  długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

Podczas rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych uczeń nie używa ołówka oraz korektora.

Na egzamin z matematyki oprócz długopisu lub pióra z czarnym tuszem
uczeń przynosi przybory matematyczne.

Zabrania się wnoszenie na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych.


Nowości egzaminacyjne w tym roku szkolnym

Arkusz z matematyki  ma tradycyjną formę-nie zawiera zeszytu
zadań egzaminacyjnych do wyrwania ze środka.


Co musi się znajdować w sali egzaminacyjnej:

- środki dezynfekujące,
- tablica, na której zapisujemy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,

- zegar,
- zapasowe długopisy z czarnym tuszem,
- stanowisko pracy komisji,
- pojedyncze stoliki uczniowskie.

Losowanie stolików dokonuje komisja egzaminacyjna.

Po każdym dniu egzaminu sale są dezynfekowane i zostają założone plomby. 

DYREKTOR


INFORMACJA

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,
że od 4 maja 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy.
Dowozy dzieci wg rozkładu jazdy obowiązującym przed przejściem dzieci
z klas I-III na nauczanie zdalne. Uczniowie z klas IV-VIII nadal pozostają w trybie nauki zdalnej.

DYREKTOR


SAMORZĄD UCZNIOWSKI APELUJE...

W związku z obchodami i okrągłą 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
szkolny Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów z klas 0-VIII
do wspólnego świętowania.


W piątek, 30 kwietnia SU zaprasza wszystkie klasy, aby podczas zajęć
na MS TEAMS posiadały akcenty biało-czerwone, np.: flaga, kotylion,
świąteczny ubiór, itp. Podczas zajęć należy mieć włączone kamery.


======
O święcie:

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą-po amerykańskiej-na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Czytaj dalej:
https://naszaflaga.pl/konstytucja-3-maja/
======

LINK:
www.zspswierzawa.pl


ZADANIE:

odkoduj i zakoduj obrazek:
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2020/04/
symbole-narodowe-godlo-kodowanie.jpg


Zadanie dodatkowe:
wymyśl i zakoduj własny rysunek związany z tematyką święta.


KONKURS FOTOGRAFICZNY I PLASTYCZNY
"Moja mała Ojczyzna"

Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza
podopiecznych kół TPD Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD do udziału
w konkursie. Celem konkursu jest popularyzacja  subregionu legnickiego,
zainteresowanie  najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami,
atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami i ważnymi obiektam
i w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi.

Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów
o tematyce promującej własną miejscowość czy region.

Regulamin w załączeniu.

Źródło:
http://tpd.legnica.pl/moja-mala-ojczyzna-wez-udzial-w.../

oraz

http://tpd.legnica.pl/.../moje/moja_mala_ojczyzna2021.pdf


INFORMACJE


Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz oddziałów "0" powracają do zajęć stacjonarnych. Autobus szkolny będzie jeździł zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Uczniowie z klas I-VIII pozostają nadal w nauczaniu zdalnym.
Świetlica szkolna pracuje wg dotychczasowego planu.

----

PLAN ZEBRAŃ

Klasa      Data      Godzina

1 "a"   20.04.2021 17.00
1 "b"   22.04.2021 17.00
2 "a"   20.04.2021 17.00
2 "b"   22.04.2021 16.30
3 "a"   20.04.2021 16.30
3 "b"   19.04.2021 16.30
4     20.04.2021   16.00
5     20.04.2021   16.30
6 "a"   19.04.2021 16.00
6 "b"   20.04.2021 16.30
6 "c"   20.04.2021 16.00
7 "a"  20.04.2021 16.30
7 "b"   20.04.2021 16.30
7 "c"   20.04.2021 16.30
8 "a"   20.04.2021 17.30
8 "b"   20.04.2021 16.30

Termin zebrań w oddziałach „0” zostanie ustalony przez wychowawców
po przeprowadzonej gotowości szkolnej.

DYREKTOR


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przerwa świąteczna  rozpoczyna 1 kwietnia 2021 i będzie trwać do 6 kwietnia 2021.
Życzę Wam
Pogodnych Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Pamiętajcie o bezpieczeństwie.

DYREKTOR


INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN  w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dyrektor organizuje na wniosek
rodziców zajęcia  w przedszkolu i w klasach I-III dla dzieci, których rodzice
są zatrudnieni w następujących podmiotach:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
    COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5  
    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
    z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom  niepełnosprawnym,  
    przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z    
    dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, – 7 –

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
    opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
      z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.


INFORMACJA

 Rozkład jazdy obowiązujący od 22 marca 2021.


INFORMACJA

1.    Uczniowie klas I-III SP od 22.03.2021  do 09.04.2021  będą pobierać naukę
       w trybie zdalnym, zgodnie z planem lekcji. Istnieje możliwość wypożyczenia laptopów ze szkoły.

2.    Zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz z oddziałów „0” odbywają się bez zmian.

3.    Świetlica szkolna pracuje zgodnie z dotychczasowym planem.

DYREKTOR


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


        Uczniowie klas ósmych przyjeżdżają i odjeżdżają z egzaminu autobusem szkolnym. W środę odjazd zaplanowany jest na godzinę 11.10, a w czwartek i piątek o godz. 10.45.

        Po powrocie do domu uczniowie uczestniczą w dalszych lekcjach. Na egzamin należy przynieść długopis lub pióro z czarnym tuszem, a  na matematykę dodatkowo przybory matematyczne.

DYREKTORSamorząd Uczniowski ogłasza konkurs...

...na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Technika wykonania kartki?
Dowolna. Wymiary? Rozmiar 21 × 21 cm. 

        Skany własnoręcznie wykonanych prac (lub zrzuty ekranu)
prosimy przesyłać na adres: swierzawa.sp@wp.pl do dnia 19 marca 2021. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 marca 2021.


Uwaga - Sukces: I miejsce w Projekcie

        „Małe Miasto” to projekt utworzony przez Fundację Wspierania Pokoleń
przy dofinasowaniu ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Do udziału w tym projekcie zgłosił uczniów klasy piątej i szóstej Pan Rafał Wolski, wychowawca klasy VI "c".

        W Małym Mieście dzieci poznały zawody, jakie będą mogły wykonywać
w dorosłym już życiu. W trakcie realizacji projektu, uczniowie naszej szkoły
gromadzili punkty (wirtualną walutę), którą mogli wydawać w Sklepie Marzeń.

        Dzisiaj, tj. 12 marca 2021 w obecności dyrektora szkoły Pana Czesława Leśniaka
odbyło się uroczyste zakończenie projektu z udziałem Burmistrza Miast
a i Gminy Świerzawa Pana Pawła Kisowskiego oraz ucznia klasy VI "c" Ksawerego Stysia – wirtualnego Burmistrza Małego Miasta.

Prezeska Fundacji "Wspólnota Pokoleń" Pani Małgorzata Koronkiewicz – Hupajło
oraz Pan Łukasz Błażys wręczyli na ręce Ksawerego interaktywny ekran dotykowy,
nagrodę za I miejsce, która posłuży wszystkim uczniom naszej szkoły.

Dziękujemy Panu Rafałowi Wolskiemu za przygotowanie dzieci do projektu,
a uczniom za wzorowe zaangażowanie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

LINK:

https://malemiasto.online/
https://www.fundacja.bgk.pl
https://www.facebook.com/wspolnotapokolen


Bądź bezpieczny podczas jazdy rowerem.


 Samorząd Uczniowski przypomina: stosuj zasady bezpiecznej jady na rowerze:

1. Przestrzegaj sygnalizacji.
2. Rozglądaj się.

3. Używaj dzwonka.

4. Bądź widoczny.

5. Unikaj jazdy nocą.

6. Uważaj na niebezpieczeństwa na drodze.

7. Chroń swoją głowę.

Link:

https://www.facebook.com/edukreatywne/
- o zapis dziecka do klasy pierwszej - pobierz: (link)

https://tiny.pl/rl2mh

DZIAŁ: Zapisy do szkołyINFORMACJA

        Próbny egzamin klas ósmych zostanie przeprowadzony w następujących terminach:


17 marca br. (środa), godz. 9.00 – język polski.
18 marca br. (czwartek), godz. 9.00 – matematyka.
19 marca br. (piątek), godz. 9.00 – języki obce nowożytne.


W tych dniach uczniowie będą mieli zagwarantowane dojazdy.

DYREKTOR


PROJEKT "MAŁE MIASTO"

Miejsce w którym dzieci poznają świat gospodarki!


 
       Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Małe Miasto”. Jest to projekt utworzony
przez Fundację Wspierania Pokoleń przy dofinasowaniu ze środków
Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.  W Małym Mieście dzieci mogą poznać zawody,
jakie będą mogły wykonywać w dorosłym życiu. Na platformie znajdują się filmy,
na których ludzie, którzy wykonują swoją pracę z pasji opowiadają,
dlaczego akurat ta praca, ten wybrany zawód daje im tyle radości.

        Po obejrzeniu każdego filmu rodzic ma możliwość zadania swojemu
dziecku pytania, a każda właściwa odpowiedź będzie nagradzana punktam
i (wirtualną walutą).  Zgromadzone punkty (wirtualną walutę) będzie można
wydać w Sklepie Marzeń na nagrody rzeczowe.


Źródło: https://malemiasto.online


SZKOLNY KOORDYNATOR

nauczyciel  biologii, 
i wychowania fizycznego

Rafał WolskiGOŚĆ NA GODZINIE WYCHOWAWCZEJ

        W piątek, 19.02.2021 na lekcji godziny wychowawczej w klasach ósmych
gościliśmy przedstawicielkę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze, która zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły i wirtualnie
oprowadziła naszych uczniów po placówce.


MINI OLIMPIADA SPORTOWA 2021

Sportowa rywalizacja i wspaniała zabawa powróciła do naszej szkoły.

        Uczniowie klas 1-3  uczestniczyli  w zawodach sportowych w ramach
MINI OLIMPIADY SPORTOWEJ. Każdy z uczniów walczył o miano mistrza
w takich konkurencjach jak: SZCZĘŚCIARZ, SPRYCIARZ, GIGANT, SNAJPER, SKOCZEK.

Zabawa była przednia. Uśmiech, zaangażowanie i ambicja każdego dziecka
pokazała jak bardzo naszym uczniom brakowało takich spotkań sportowych.
Wszystkim uczestnikom MINI OLIMPIADY SPORTOWEJ serdecznie
gratulujemy!!!

Dziękujemy wychowawcom klas 1-3 za pomoc i przygotowanie dzieci.

SZKOLNY KOORDYNATOR

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego


INFORMACJA

        W okresie ferii zimowych w ZSP w Świerzawie, przy. ul. Reymonta 22
przeprowadzono remont pracowni historycznej. Oddano również do użytku dwie sale
do zajęć specjalistycznych przy ul. Reymonta 22 i Dworcowej 3. 

Koszty modernizacji i przygotowania dwóch sal zostały pokryte z 0,4%
subwencji oświatowej. W sali przy ul. Dworcowej 3
odbywają się już zajęcia logopedyczne.

DYREKTORPROJEKT "TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA"


Kolejne porady specjalistów: "Świadomi rodzice to bezpieczne dzieci"
opracowane przez ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla podkreślenia
ogromnej roli rodziców we wdrażaniu dzieci w cyfrową rzeczywistość.

Nie tylko ich działania w zakresie kontroli cyfrowej są niezbędne, 
ale w szczególności rozmowa i wsparcie w korzystaniu
z nowoczesnych technologii, adekwatne do wieku dzieci.

        Do tej pory w ramach cyklu „Warto wiedzieć” zwracaliśmy
uwagę na ochronę danych osobowych przy korzystaniu
z portali społecznościowych, popularnych aplikacji,
z których korzysta młodzież, ochronie prywatności
przy korzystaniu z urządzeń mobilnych, a także na kwestie
kradzieży tożsamości, czy niezabezpieczonej kamery. 

Porady te są również dostępne, po zalogowaniu w systemie TDTS. 

Źródło: www.chronswojedane.edu.pl 

ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


pedagog szkolny

Beats Stępień


WALENTYNKI 2021

Dziś w naszej szkole odbyły się Walentynki - była poczta walentynkowa,
zabawy i konkursy. Obdarowywaliśmy się karteczkami i słodkimi upominkami.
Każdy chciał być wyróżniony, a karteczki były pomysłowe, zaś życzenia

bardzo osobiste. Za rok znów będziemy spędzać to miłe święto zakochanych!


UWAGA - SUKCES!

Nasi uczniowie wzieli udzial w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Techniczym
pt.: "Najładniejsza szopka oraz stroik bożonarodzeniowy"
zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. 

Oto wyniki:

Grzegorz Martyniuk klasa III "b" - wyróżnienie.
Emilia Rubin klasa VI "a" - wyróżnienie

GRATULUJEMY!

NAUCZYCIELE


Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11.02.2021 obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.
Co roku dzień ten poświęcony jest zwiększaniu świadomości
na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

Państwa członkowskie EENA (Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego)
organizują wtedy wydarzenia promujące numer alarmowy 112,
tym samym wspierając rozpowszechnienie jego idei.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v0aJgNZqh7s&feature=youtu.be

         Zainspiruj się i naucz swoje dziecko oraz przypomnij sobie jak prawidłowo wezwać pomoc - skorzystaj z dołączonych materiałów. 

        Złóż własny telefon, sprawdź poprawny numer 999 lub 112
i przypomnij sobie, jak przekazywać informację:

https://static.wosp.org.pl/.../sended/files/telefon.pdf

Źródła:

https://tiny.pl/rl288

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/dzien-112


***********************************************

        Nauka wzywania pomocy to zarówno pomysł na nietypową zabawę i jednocześnie nauka praktycznych umiejętności, które mogą uratować życie. 


Obejrzyj filmiki instruktażowe jak udzielić pomocy osobie dorosłej,
dziecku czy niemowlakowi: • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i użycie defibrylatora (wytyczne AHA)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f5K_iCZuy0w&feature=youtu.be

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka (wytyczne AHA)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OvU_MfJzj64&feature=youtu.be

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlaka (wytyczne AHA)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NAkE8mlzKu4&feature=youtu.bePierwsza pomoc - materiały do pobrania

Link: https://tiny.pl/rl28r


VI POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK ON-LINE W ŚWIERZAWIE 


       Dnia 4.02.2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie odbył się
VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs otworzył Burmistrz
Miasta i Gminy Świerzawa Pan Paweł Kisowski, a następnie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pan Czesław Leśniak.

      W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, konkurs przeprowadzony
został on-line - wychowawcy przesyłali nagrania konkursowe drogą elektroniczną.
Do konkursu zgłosiło się 23 wykonawców z miejscowości: Złotoryja, Jawor,
Świerzawa, Proboszczów, Twardocice, Nowy Kościół, Dobków, Stara Kraśnica.

        Po przesłuchaniu nadesłanych prezentacji, jury wyłoniło laureatów,
którym zostały przyznane miejsca, wyróżnienia i nagrody rzeczowe. 
Finaliści zostaną zaprezentowani na stronach internetowych naszej szkoły,
przedszkola, Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa.

Jury w składzie:

Ksiądz Bartosz Och oraz Panie: Jolanta Krakowska, Edyta Marzec
Anna Błuś, Izabela Szymczyk, Anna Mosoczy, Monika Fara-Obajda
Julita Mazur-Frankowska wyłoniło zwycięzców.

Kategoria soliści 3-4 latki:

I miejsce
Dominik Wijatkowski - Nowy Kościół

II miejsce
Alicja Paluch - Twardocice
Aleksandra Chiżewska - Świerzawa

III miejsce
Antonina Koślacz - Żłóbek Gminny Świerzawa
Kornelia Styś – Dobków

Wyróżnienia:
Oliwia Mazur - Przedszkole nr 8 Jawor,
Natalia Majdanik - Przedszkole nr 8 Jawor.

--------------------------------------

Kategoria soliści 5-6 latki:

I miejsce

Tymoteusz Frankowski - Dobków,
Anna Kwasik – Twardocice.

Kategoria grupy 3-4 latki:

I miejsce
Przedszkole Dobków grupa ”Kaczuszki”.

II miejsce
Nowy Kościół grupa „Krasnale”.


III miejsce
Przedszkole Językowe „Michałek” w Złotoryi,
Przedszkole Świerzawa grupa „Sówki”.


Wyróżnienie
Przedszkole nr 2 Złotoryi, grupa 4-latki.


Kategoria grupy  5-6 latki:


I miejsce
Przedszkole Świerzawa grupa „Kropelki”.


II miejsce
Przedszkole nr 2 Złotoryja  grupa ”Duo Team”,
Przedszkole Świerzawa grupa „Biedronki”.


III miejsce
Przedszkole nr 2 Złotoryja grupa ”Gwiazdy”,
Szkoła Podstawowa Nowy Kościół grupa ”0”.
.

Wyróżnienie
Przedszkole Proboszczów grupa ”Gwiazdeczki”
Przedszkole Językowe „Michałek” Złotoryja.

Udział:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Świerzawa
grupa „0”.


        Wszystkim solistom i grupom dziękujemy za udział w konkursie.
Wszystkie nagrania były piękne i wyjątkowe, a  zaangażowanie i kultywowanie
tradycji kolędowania jest dla nas cennym i wartościowym czasem.

        Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Miejsko-Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Świerzawie oraz  Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świerzawie za  ufundowanie nagród  rzeczowych.

        Dyplomy, podziękowania i nagrody będzie można odbierać w sekretariacie szkoły
ul. Dworcowa 3, Świerzawa od wtorku 09-02-2021 w godz. 8-14.

ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


nauczycielka wychowania przedszkolnego

Mariola Markowska

<Zdjęcia>


                                                                                                                

  


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

link:

https://www.gov.pl/.../edukac.../terminy-rekrutacji-do-szkol;

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

link:


UWAGA - ZEBRANIA

W załączeniu terminy zebrań na platformie MS Teams.

Klasa     Dzień    Godzina

1 „a” 02.02.2021 17.00

1 „b” Termin spotkania przekaże wychowawca klasy. 

2 „a” 02.02.2021 17.00
2 „b” 08.02.2021 16.30
3 „a” 04.02.2021 16.30
3 „b” 10.02.2021 17.30
4 03.02.2021 16.00
5 04.02.2021 16.30
6 „a” 04.02.2021 16.30
6 „b” 04.02.2021 16.30
6 „c” 04.02.2021 16.00
7 „a” 04.02.2021 16.30
7 „b” 02.02.2021 16.30
7 „c” 04.02.2021 16.30
8 „a” 04.02.2021 16.00
8 „b” 02.02.2021 16.30


XV DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
28 stycznia2021

Nauczyciele plastyki wraz z organizatorami Dnia zapraszają uczniów
z klas IV - VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym
"Moje dane - moja sprawa"

Zadanie polega na utworzeniu pracy plastycznej o dowolnej technice
(kartka papieru A4) na temat ochrony danych osobowych.

Termin wykonania prac:  11 luty 2021

Prace należy zeskanować i przesłać na adres: swierzawa.sp@wp.pl
z dopiskiem "Moje dane - moja sprawa".

Link: http://zspswierzawa.pl/projektytdts.html

ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


pedagog szkolny

Beats Stępień

wychowawcy klas IV-VIII
XV DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dzisiaj świętujemy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych.
W tym Dniu staramy się, aby o ochronie danych osobowych było wyjątkowo głośno.

Odbywa się wiele interesujących wydarzeń, spotkań i zajęć, które są okazją
do zdobycia wiedzy i rozmowy o ochronie danych osobowych, a tym samym
podkreślenia wagi ochrony prywatności w życiu każdego człowieka.

Sprawmy, aby idea ochrony danych osobowych była powszechna.

Link:

http://zspswierzawa.pl/projektytdts.html

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/46

ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


pedagog szkolny

Beats Stępień


UWAGA - PROJEKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie bierze udział
w Projekcie Dolnośląskim "Sprawny Dolnoślązaczek", który ma na celu
rozwijanie sprawności fizycznej najmłodszych.

Program, opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy,
spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

Link do artykułu:

https://sprawnydolnoslazaczek.lo3.wroc.pl/articles/445/


SZKOLNA KOORDYNATORKA

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Izabela Malcherowicz


INFORMACJA

Od 1 lutego 2021 roku nastąpi zmiana planu lekcji.
Wychowawcy klas nowy plan przekażą w piątek (29.01.2021)


Terminy zebrań zostaną podane w poniedziałek.
Zebrania zostaną przeprowadzone na platformie MS Teams.

DYREKTOR


PODZIĘKOWANIA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy w Legnicy
składa serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za wsparcie
i udział w akcji charytatywnej TPD "Uśmiech pod choinkę".

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 2021

Z okazji święta najserdeczniejsze życzenia składają uczniowie i dzieci
uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.

W załączeniu zdjęcia sprzed kilku lat :-) - uczniowie recytowali wiersze
i śpiewali piosenki dla swoich zacnych gości.


XV DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
28 stycznia2021

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony
przez Komitet Ministrów Rady Europy w celu podkreślenia wagi odpowiedniej
ochrony danych w życiu każdego Człowieka.

Obchodzony jest 28 stycznia w całej Europie, w rocznicę sporządzenia Konwencji
108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 w sprawie ochrony osób w zakresie
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – najstarszego aktu prawnego,
który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2007 roku jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Celem Dnia jest uwrażliwienie ludzi na  potrzebę ochrony swojej prywatności
i danych osobowych oraz inicjowanien i propagowanie działań na rzecz ochrony danych osobowych dzieci i młodzieży. Zwracajmy uwagę na to, jakie informacje udostępniamy
o sobie i o innych, szczególnie w cyfrowej rzeczywistości. 

Zwracajmy szczególną uwagę na to, w jaki sposób nasze dane przetwarzają
inne podmioty i korzystajmy z przysługujących nam praw dotyczących ochrony
danych osobowych. Ochrona danych osobowych to sedno umiejętności cyfrowych.

Powinniśmy być świadomi przysługujących nam praw i konsekwencji swojego działania.
Ta wiedza pozwoli podejmować rozważne decyzje dotyczące tego, które informacje
chcemy ujawnić, komu i pod jakimi warunkami. Zbudujmy świadomość i rozumienie
zjawisk związanych z ochroną prywatności, aby skutecznie wykorzystać
tę wiedzę w codziennym życiu.

<więcej>

SZKOLNI ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


szkolny pedagog

Beata Stępień


VI POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DLA DZIECI W WIEKU 3-6 lat
edycja on-line


Informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie jest organizatorem
 konkursu kolęd i pastorałek, w którym mogą wziąć udział soliści i zespoły w wymienionych
kategoriach wiekowych:  przedszkolaki 3-4 latki,  przedszkolaki 5-6 latki.

Uczestnicy mogą prezentować się w formie: a cappella, z towarzyszeniem akompaniatora, 
z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu.

Celem konkursu jest  ożywienie tradycji  kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację
efektów pracy młodych 
wykonawców i ich nauczycieli.

Zeskanowane karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres
 
swierzawa.sp@wp.pl do dnia 02 lutego 2021.

Link:

Karta zgłoszenia (*.pdf)

Regulamin (*.pdf)

Klauzula informacyjna RODO (*.pdf)

SZKOLNI ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


nauczycielka wychowania przedszkolnego

Mariola Markowska


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021
Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców,
nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online
oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie
wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2021 odbędzie się 9 lutego 2021 pod hasłem


https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

SZKOLNY KOORDYNATOR

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


BEZPIECZNIE Z PROJEKTEM "Przystań w sieci"

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie "Przystań w sieci",
w trakcie którego organizuje kampanię społeczno-informacyjną
dotycząca bezpieczeństwa w sieci.

Zachęcamy do zapoznania z materiałami.


LINKI:

Informacje dla rodziców:

https://tiny.pl/r5f3h (ulotka)

Prezentacja:

https://tiny.pl/7v454

Strona informacyjna kampanii społecznej:

www.bezpiecznyinter.net

Szkolna strona informacyjna:

https://tiny.pl/7ss7k

SZKOLNI KOORDYNATORZY

nauczyciel informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki

Adrian Maćków

pedagog szkolny

Beata Stępień


INFORMACJA

Nowe rozkłady jazdy autobusów. Obowiązują od 18 stycznia 2021.PROCEDURA...

...funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego od 18 stycznia 2021
w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego klas I-III.


Linki:

https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/INFORMACJA

        Od 18 stycznia 2021 rozpoczyna się nauczanie stacjonarne klas I-III.
Uczniowie klas IV-VIII nadal przebywają na nauczaniu zdalnym.

        Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły wg dotychczasowych zasad.
Proszę zaopatrzyć dzieci w maseczki oraz przypominać o podstawowych zasadach higieny.

        Świetlica szkolna przy ul. Dworcowej 3 pracuje wg dotychczasowych zasad.
Posiłki dostarcza  firma cateringowa – Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelowe
"Przy Miłej" ze Złotoryi.

        W związku z dowozami dzieci proszę o złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji,
które można pobrać ze stron internetowych szkoły lub osobiście odebrać ze szkoły.

DYREKTOR


Informacja dla rodziców dzieci dojeżdżających

Prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły nowych deklaracji na dojazdy.
Deklaracje należy złożyć do 15 stycznia 2021.

Plik PDF:

https://tiny.pl/7vq5s

FERIE W PEŁNI

W naszej szkole trwają zajęcia z półkolonii - zajęcia sportowe oraz tworzenie budowli szachulcowych.
INFORMACJA

Etap powiatowy konkursu Zdolny Ślązak zostanie przeprowadzony
na terenie szkoły w następujących terminach:

Przedmiot   Data   Godzina

J. polski   18.01   10.00

Fizyka   20.01   11.30

Biologia   21.01   10.00

Chemia   21.01   11.30

Geografia   22.01   10.00


EKSPOZYCJA "ZATRZYMANE W KADRZE - DAWNA ŚWIERZAWA"

Dawna Świerzawa we wspomnieniach jej mieszkańców i na czarno-białej fotografii”
jest już wyeksponowana na stałe w budynku szkolnym przy ul. Reymonta 22.
        Raz jeszcze dziękujemy Pani Krystynie Lewandowskiej - przewodniczącej samorządu
oraz Zarządowi Samorządu Mieszkańców Świerzawy za przekazane zbiory i owocną współpracę. 

DYREKTORKONKURS "KARTKA DLA SENIORA" - PODZIĘKOWANIA

Na konkurs "Kartka dla seniora" wpłynęło 65 pięknych prac, które
zostały przekazane do Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień".

Seniorzy przekazują gorące podziękowania dla uczestników i organizatorów:
        "Wielkie podziękowania od wszystkich Mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze
dla uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerzawie za pamięć
i życzenia Świąteczne oraz na przygotowanie własnoręcznych kartek świątecznych.

Jeszcze raz w imieniu wszystkich bardzo dziękujemy."

Źródło: https://www.dpspogodnajesien.pl/?p=4655


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻyczenia od klas "0"

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najpiękniejsze życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.


<Zobacz życzenia - film>

Dzieci z klas "0"
wraz z wychowawczyniami


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE...


...od klasy IV.


INFORMACJE DYREKTORA

Dnia 18.12.2020 odbyło się przekazanie wystawy fotograficznej „Zatrzymane w kadrze" dawna Świerzawa we wspomnieniach jej mieszkańców i na czarno-białej fotografii” przez Samorząd Mieszkańców w Świerzawie, z którym Szkoła aktywnie współpracuje.

W okresie feryjnym wystawa zostanie zamontowana w budynku przy ulicy Reymonta 22. Bardzo dziękujemy Przewodniczącej Samorządu - p. Krystynie Lewandowskiej oraz Zarządowi Samorządu Mieszkańców za przekazane zbiory.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

===

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie
nr11/2020 z 14 lipca 2020 dzień 24 grudnia 2020 jest dniem wolnym od zajęć
na wszystkich obiektach wchodzących w skład Zespołu.

Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie w okresie świątecznym prowadzi zajęcia
wg stałego planu z wyłączeniem 24.12.2020. Punkt Przedszkolny w Dobkowie
w okresie świątecznym prowadzi zajęcia wg stałego planu  z wyłączeniem 24.12.2020.

Świetlica szkolna  w okresie świątecznym pracuje od godziny 7.00 do godziny 15.45.
Dzieci z oddziału "0" w okresie świątecznym mogą skorzystać z opieki świetlicowej lub z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerzawie.

W dniach od 21.12.2020 do 23.12.2020 pracuje tylko sekretariat
przy ul. Dworcowej 3.

DYREKTOR


ZIMOWE PÓŁKOLONIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprasza uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej
w Świerzawie do udziału w półkoloniach w ramach ferii 2021, które będą prowadzone
we współpracy z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

Półkolonie będą organizowane od 4-go do 15-go stycznia 2021
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-13.00 w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 3.

W programie:

- zajęcia i animacje sportowe,
- zajęcia i warsztaty rękodzielnicze z elementami profilaktyki,
- zajęcia przyrodnicze,
- poczęstunek.

Udział uczniów w półkoloniach jest BEZPŁATNY, a warunkiem uczestnictwa w nich jest:

- zapoznanie się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły,

- wcześniejsze zgłoszenie ucznia do udziału w półkolonii.

Uwaga:

Zapisy na półkolonie odbywają się poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr. 757-135-397
 będą przyjmowane od 18-tego do 30-tego grudnia 2020 w godz. 7.00-15.00.

<Zobacz regulaminy, oświadczenia>INFORMACJA

Uczniowie klasy I "a" wzięli udział w konkursie plastycznym w ramach projektu
"ZIOŁOgadki-przyroda i medycyna naturalna w kulturze i sztuce dla dzieci".
Zadanie polegało na przedstawieniu w formie pracy plastycznej jednej ze wskazanych roślin zielnych.

Wszystkie pracy zostały nagrodzone książką "Mój zielnik".

Konkurs był realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

Gratuluję!

WYCHOWAWCZYNI:

I. Malcherowicz


Gminny Konkurs Plastyczny
„Świąteczna Kartka dla Seniora"
rozstrzygnięty!

        Na konkurs „Świąteczna Kartka dla Seniora” organizowany przez Szkolny
Klub Wolontariatu wpłynęło 65 pięknych prac. Komisja oceniła wszystkie kartki
w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria wiekowa 3-6 lat (przedszkole):

I miejsce – Maciej Grzybek (4 lata) MGPP w Świerzawie
II miejsce – Filip Wiaderny (3 lata) Punkt Przedsz. Stara Kraśnica/Dobków
II miejsce – Przemysław Patek (4 lata) Punkt Przedsz. Stara Kraśnica/Dobków
III miejsce - Michalina Jakubiec (5 lat) MGPP w Świerzawie
III miejsce – Tymon Chlebosz (5 lat) MGPP w Świerzawie

wyróżnienia:
Oliwia Stachera (3 lata) MGPP w Świerzawie
Amelia Pakosz (4 lata) MGPP w Świerzawie
Maksymilian Frankowski (4 lata) Punkt Przedszk. Stara Kraśnica/Dobków
Lena Siwicka – (5 lat) MGPP w Świerzawie 

Kategoria wiekowa klasy I-III:

I miejsce - Jakub Mastalerz (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie
I miejsce – Natalia Kuchnicka (kl. III) SP Nowy Kościół
I miejsce – Marcel Bielawa (kl. II) SP Nowy Kościół
II miejsce – Marcel Nowak (kl. I "a") ZSZP w Świerzawie
II miejsce - Zuzanna Bożek (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie
II miejsce – Katrzyna Połuch (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie
III miejsce – Karolina Kurowska (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie
III miejsce – Maja Połowin (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie
III miejsce – Filip Omachil (kl. III "a") ZSZP w Świerzawie

wyróżnienia:
Oliwia Śliwa - (kl. II "b") ZSZP w Świerzawie
Bartosz Denc – (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie
Julian Stuczyński – (kl. II "a") ZSZP w Świerzawie

Kategoria wiekowa klasy IV-VIII:

I miejsce – Laura Nowak (kl. VII "b") ZSZP w Świerzawie
II miejsce - Martyna Miturska (kl. IV) ZSZP w Świerzawie
III miejsce – Julia Pietrzak (kl. IV) ZSZP w Świerzawie
III miejsce – Ilona Pietrucha (kl. IV) ZSZP w Świerzawie

wyróżnienia:
Amelia Kałuża (kl. VII "b") ZSZP w Świerzawie
Oliwia Kuś (kl. IV) ZSZP w Świerzawie 

GRATULUJEMY !!!


9.02.2021
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (DBI)

Rozpoczynamy przygotowania do ogólnopolskich obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Jak co roku zapraszamy do włączenia się
w akcję i organizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to ogólnoświatowe święto obchodzone co roku
w lutym w ponad 160 państwach. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005
jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) współtworzone przez
Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 

Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Nadchodzący DBI 2021 obchodzić
będziemy 9 lutego. Lokalne inicjatywy można przeprowadzić do końca marca 2021.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online 
oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Linki:

formularz do rejestracji przedsięwzięć:
https://www.saferinternet.pl/dbi/zglos-inicjatywe-dbi.html

materiały edukacyjne:
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.htmlPROJEKT
"Przystań w sieci"

Przedstawiamy szereg wartościowych publikacji dla rodziców, którymi można dzielić się dowolnie (wskazując na źródło pochodzenia).

Linki:

https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.htmlZgłoś incydent:


https://incydent.cert.pl/

XXX REGIONALNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ
I STROIK BOŻONARODZENIOWY


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Do konkursu zostało zgłoszonych 6 prac.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.


WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM"

Celem konkursu plastycznego było pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życia człowieka, a także rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi.

Do konkursu zostało zgłoszonych 69 prac plastycznych z 6 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny pracy była: zgodność pracy z tematem, wartość artystyczna i przekaz plakatu.

II miejsce zajęła Julia Grzybek z kl. IV.

GRATULUJEMY!

NAUCZYCIELE

Źródło: https://www.dzpk.pl/konkursy-imprezy/980-wyniki-regionalnego
-konkursu-plastycznego-pt-jak-walczyc-ze-smogiem-jelenia-gora.html


PROJEKT "PRZYSTAŃ W SIECI"...

...to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

SZKOLNY KOORDYNATOR

link: https://przystanwsieci.pl/#about

---

Bezpieczeństwo w sieci, cyberzagrożenia, świadome korzystanie z internetu
 i dbałość o swój wizerunek w sieci to ważne i aktualne zagadnienia.
Wszechobecny cyfrowy świat stawia przed nami wiele wyzwań, na które musimy nauczyć się reagować. 

Projekt Przystań w sieci spieszy na ratunek!  

Na naszej platformie e-learningowej nauczyciele i uczniowie znajdą kursy online
, które w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżają współczesne zjawiska internetowe.

Kursy zostały podzielone na sześć modułów, obejmujących następujące zagadnienia: 
prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w internecie,
cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje.

 W ramach każdego modułu znajdują się trzy kursy, przeznaczone osobno dla nauczycieli,
uczniów klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.   

 

  Dowiedzcie się, jak bezpiecznie korzystać z internetu i stwórzcie razem szkolną,
bezpieczną
Przystań w sieci


PROJEKT "TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA"

Nasza szkoła przystąpiła  do ogólnopolskiego programu edukacyjnego
Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”
,
którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głównym celem programu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie
danych osobowych (w szczególności wśród dzieci), wiedzy o ryzyku, przepisach,
zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych
oraz upowszechnianiu wśród administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe
wiedzy o spoczywających na nich obowiązkach z zakresu ochrony danych osobowych.

Link: https://uodo.gov.pl/pl/21/30

PATRONI I PARTNERZY

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli
oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. 

 

Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie
.


 SZKOLNY KOORDYNATOR


UWAGA - KONKURS GMINNY!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym Na Kartkę Bożonarodzeniową „Świąteczne życzenia dla Seniora”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i uczniów przedszkoli i szkół podstawowych
z terenu gminy Świerzawa w trzech kategoriach wiekowych:

− I kategoria – dzieci w wieku 3-6 lat,

− II kategoria - uczniowie klas I – III,

− III kategoria – uczniowie klas VI –VIII.

Prosimy o zapoznanie z załączonym regulaminem konkursu.

ORGANIZATORZY

Link do regulaminu:

https://tiny.pl/78njz


DBAMY O PRZYRODĘ

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy, realizuje projekt pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”. Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz uczniów szkół średnich z regionu Legnicy, Lubina Jawora, Złotoryi, Wrocławia. Jego celem jest pokazanie jak przyroda reaguje na zmiany klimatu oraz zachęcenie do działań w najbliższym otoczeniu szkoły.

Nasza szkoła czynnie włączyła się w te działania, adaptując fragment terenu przed szkołą pod nasadzenia roślin wieloletnich. Celem podrzędnymi naszych działań jest zwiększenie bioróżnorodności fauny i flory w okolicach naszej szkoły, poprawienie estetyki okolic szkoły oraz uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody. W sumie posadziliśmy około 80 roślin.

Koszt zrealizowanych działań to 1800 złotych.

Efektem finalnym naszych działań będzie stworzenie dokumentacji z obserwacji rozwoju posadzonych roślin, pielęgnacja ich; obserwacja awifauny (ptaków), która będzie żerowała na owocach posadzonych przez nas roślin.

Serdecznie dziękujemy opiekunom, którzy aktywnie włączyli się w pracę
w wolontariacie na rzecz projektu. Projekt realizowany jest przez klasę VI "c",
pod opieką wychowawcy (nauczyciela biologii) p. Rafała Wolskiego.


SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU (SKW)

W październiku SKW przy ZSZP w Świerzawie, wspierał akcje pomocy dla Domu Dziecka
"Mały Sobieradzik" w Wojcieszowie. Opiekunowie klubu serdecznie dziękują wszystkim
rodzicom i uczniom którzy odpowiedzieli na apel. Zebraliśmy artykuły papiernicze,
chemiczne, kosmetyczne, gry i zabawki a także ubrania.
Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Rubin za przewiezienie zebranych rzeczy.


OPIEKUNKI SKU:

B. Stępień, I. Malcherowicz

<zobacz>


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY "ODLOTOWE ZAWODY".
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w kat. kl. IV-VI:

I miejsce - Hanna Zabiegło.
III miejsce - Wiwien Maślanka, Julia Ćwiek.

Udział w konkursie wzięli:
Blanka Gaździcka, Jakub Kasak, Ilona Pietrucha, Julia Pietrzak.

Gratulujemy!

Źródło: http://www.podnzlotoryja.pl/art,99,powiatowy-konkurs...

NAUCZYCIELE

<zobacz>


INFORMACJA

Prace wykonane podczas zajęć plastycznych w kl. III "a".

<zobacz>


INFORMACJA

Idzie zima - pomagamy zwierzętom!

Link:


PRACE PLASTYCZNE

Frotaż, czyli przecierka: GALERIA PRAC - KLASA 4.

<zobacz>


WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(organizatorzy: nauczycielki języka angielskiego)

 
Oto wyniki konkursu:

Klasa IV – 34 pkt.

I miejsce: Wojtyniak Wiktor (31 pkt.).
II miejsce: Gaździcka Blanka (25 pkt.).
III miejsce:
Ćwiek Julia (24 pkt.) oraz Grzybczyk Julia (24 pkt.).

 
Klasa V – 34 pkt.

I miejsce: Kikuła Michalina (29 pkt.).
II miejsce: Rozpędowski Tymon (28 pkt.), Zabiegło Hanna (28 pkt.),
Emilia Zdziechowicz (28 pkt.).
III miejsce:
Krysińska Michalina.

 
Klasy VI – 34 pkt.

I miejsce: Ozga Jacek (24 pkt.) oraz Wolski Hubert (24 pkt.).
II miejsce:
Pinkiewcz Agata (22 pkt.).
III miejsce: Rydzik Wiktor (20 pkt.) oraz Wojaczyński Jakub (20 pkt.).

 
Klasy VII – 36 pkt.

I miejsce: Wójcik Lena (31 pkt.).
II miejsce: Ptak Piotr (30 pkt.).
III miejsce: Rozpędowska Antonina (28 pkt.).

 
Klasy VIII – 36 pkt.

I miejsce: Ellwart Juliusz (34 pkt.).
II miejsce: Kurowski Michał (32 pkt.).
III miejsce:
Błażewicz Bartosz (28 pkt.).

 

GRATULUJEMY!


 PODZIĘKOWANIE

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w akcji "Szkoła do hymnu".
Ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki polonijne
wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11.11 uczniowie
i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów.

Link: https://www.gov.pl/.../ponad-16-tys-szkol-przystapilo-do...


11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI

W naszej szkole jak co roku uroczyście obchodzilibyśmy rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę - niestety sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na to.
Nacieszmy oczy zdjęciami apeli z lat ubiegłych oraz 
pracami na temat święta,
które wykonali uczniowie klas 0-8. Zachęcamy do oglądania
.

NAUCZYCIELE

Uczniowie kl. II "b" w ostatnim dniu nauki stacjonarnej upamiętnili zbliżające się Święto Niepodległości.


Projekt znaczka pocztowego z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w wykonaniu uczniów klasy IV na lekcji j. polskiego.


Prezentacje uczniów


INFORMACJE DYREKTORA

Informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3/2020/2021
z dnia 10 września 2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora
szkoły dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz po uzyskaniu opinii Rady Rodziców,
dzień 12 i 13 listopad 2020 są wolne od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach szkoła przy ul. Dworcowej 3 sprawuje opiekę świetlicową
od godziny 7.00 do godz. 15.45.

12.11.2020 dzieci uczestniczące w programie „Umiem Pływać” biorą udział w wyjeździe na basen.
Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie oraz Punkt Przedszkolny
Dobków/Stara Kraśnica pracują zgodnie z planem.

---

Od 09.11.2020 do 29.11.2020 uczniowie klas I-III oraz IV-VIII będą się uczyć
w trybie zdalnym. Oddziały klas 0 oraz Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne
w Świerzawie i Punkt Przedszkolny w Dobkowie/Starej Kraśnicy pracują
wg dotychczasowych zasad.

Świetlica Szkolna przy ul. Dworcowej 3 pracuje zgodnie z planem pracy.
Uczniowie, którzy mają problemy ze sprzętem komputerowym mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wypożyczenie sprzętu do SP przy ul. Dworcowej 3 pod nr telefonu: 757135397.

Dzieci z klas I-III w piątek powinni zabrać do domu potrzebne ćwiczenia i książki. Zajęcia w klasach I-III podobnie jak w klasach IV-VIII będą realizowane zgodnie z planem lekcji, a nauczyciele będą pracować przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Bardzo proszę na bieżąco śledzić dziennik elektroniczny szkoły, stronę internetową www.zspswierzawa.pl i portal społecznościowy szkoły,
na których będą zamieszczane kolejne informacje.


INFORMACJA

Dobiegł końca szkolny konkurs zDolny Ślązak. Do etapu powiatowego awansowali:

j. polski:
- Kurowski Michał ( kl. VIII "b"),

- Ptak Aleksandra ( kl. VIII "a");

biologia:
- Jugowiec Samanta ( kl. VIII "a"),

- Kopeć Eliza ( kl. VII "a"),

- Połowin Milena ( kl. VII "b");

chemia:
- Błażewicz Bartosz ( kl. VIII "b"),

- Kurowski Michał ( kl. VIII "b");

fizyka:
- Błażewicz Bartosz ( kl. VIII "b"),

- Ellwart Juliusz ( kl. VIII "b"),

- Ernastowicz Igor ( kl. VIII "a"),

- Kowalczyk Elwis ( kl. VIII "a")'

geografia:
- Błażewicz Bartosz ( kl. VIII "b")

- Kasak Dawid ( kl. VIII "b").

Gratuluję i życzę sukcesu na kolejnym etapie.

DYREKTORINFORMACJA

W październiku Szkolny Klub Wolontariatu ZSZP w Świerzawie, wspierał akcje pomocy
dla domu dziecka  "Mały Sobieradzik" w Wojcieszowie. Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu serdecznie dziękują wszystkim rodzicom i uczniom którzy odpowiedzieli na apel.
Zebraliśmy artykuły papiernicze, chemiczne, kosmetyczne, gry i zabawki a także ubrania.

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Rubin za przewiezienie zebranych rzeczy.

Opiekunki klubu:

B. Stępień, I. Malcherowicz

----

PODZIĘKOWANIA...

...od wychowanków domu dziecka "Mały Sobieradzik" w Wojcieszowie za okazaną pomoc i wsparcie....


INFORMACJA

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie plastycznym pt.: „JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM”. Konkurs organizowany jest przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze.

Głównym celem konkursu jest, pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życie człowieka oraz poznanie sposobów jego zapobiegania, rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi.

INFORMACJE

Informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Świerzawie
nr 3/2020/2021 z dnia 10 września 2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych
przez dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz po uzyskaniu
opinii Rady Rodziców, dzień 02 listopad 2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas 0-III,
które nie mają zapewnionej opieki domowej. Świetlica szkolna przy ul. Dworcowej 3
pracuje od godziny 7.00 do godziny 15.45. Klasy IV-VIII zgodnie z rozporządzeniem MEN
pozostają w domu.

Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie oraz Punkt Przedszkolny w Dobkowie
pracują zgodnie z planem pracy.

--------

Miło nam zakomunikować, że szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej
w Świerzawie zajmuje obecnie 3 miejsce wśród najaktywniej działających kół
w środowisku miejskim. Opiekunem koła jest Pani Beata Stepień. W załączeniu ranking.

DYREKTORWYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Przygody Koziołka Matołka".INFORMACJA

Zgodnie z wchodzącym w życie rozporządzeniem MEN art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) klasy IV-VIII przechodzą na zdalne nauczanie w terminie od 26.10.2020 do 08.11.2020.

Uczniowie, którzy mają problemy ze sprzętem komputerowym mogą wypożyczyć laptopy
ze szkoły od poniedziałku, po wcześniejszym zgłoszeniu problemu do sekretariatu
szkoły pod numer 757135397.

Podręczniki i ćwiczenia, które pozostały w szafkach można odebrać od poniedziałku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zajęcia w klasach IV-VIII będą realizowane
zgodnie z planem lekcji, a nauczyciele będą pracować przy pomocy aplikacji Microsoft Teams; szczegóły uzupełnią wychowawcy klas.

Uczniowie z klas 0-III oraz przedszkolaki uczęszczają do szkoły i przedszkola
w/g dotychczasowych zasad. Świetlica szkolna przy ul. Dworcowej 3 pracuje
zgodnie z planem pracy.

Bardzo proszę na bieżąco śledzić dziennik elektroniczny szkoły
oraz stronę internetową
www.zspswierzawa.pl i portal społęcznościowy szkoły,
na których będą zamieszczane kolejne informacje.

DYREKTOR