SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97                               

  MENU:

ORGANY SZKOŁY

DOKUMENTY

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

HARMONOGRAM PRACY

RODO

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


  ORGANY SZKOŁY, KOMPETENCJE, ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA
 
 

§ 1

1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) d) Rada Rodziców,
e) Samorząd Uczniowski.

§ 2

1. Szkołą kieruje Dyrektor i reprezentuje placówkę na zewnątrz. Dyrektor powoływany jest i odwoływany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.


2. W ramach reprezentacji, o której, mowa w ust. l, Dyrektor szkoły jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikającego z postanowień powyższego planu.


a) Dyrektor szkoły odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obwiązywania.
b) W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę, Dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.
c) W razie korzystania przez szkołę z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły jednostki te mogą udzielać pomocy Dyrektorowi szkoły w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ppk. b), wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym szkołę ponosi jej Dyrektor.
d) Zasady przewidziane w ppk. a - c stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym szkoły.


3. W ramach odpowiedzialności o której mowa w pkt. 2 dyrektor odpowiada w szczególności za:

a) prawidłowe tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,
b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
c) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu,
d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły.


4. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły.

   5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez szkołę wyłączną odpowiedzialność ponosi
       Dyrektor szkoły.


6. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 - 3 Dyrektor szkoły podlega nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

7. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, członkiem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole.

8. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8a. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa warunki ich poprawy.

8b. Dyrektor może wyrazić zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

8c. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

9. Dyrektor w szczególności:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) występuje z wnioskami - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - o odznaczenia nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu odpowiednich warunków,
e) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

10. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z organizacją i działalnością szkoły do kompetencji dyrektora    
      należy w szczególności:


a) przygotowanie projektów planu pracy szkoły,
b) opracowanie arkusza organizacji szkoły
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
d) zatwierdzenie zestawu programów nauczania dla danej klasy,
e) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji,
f) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
g) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole.
h) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad współżycia społecznego, takich jak:
1. działania niosące zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia,
2. postawa ucznia mająca negatywny i demoralizujący wpływ na zespół klasowy,
3. organizowanie negatywnych grup nieformalnych,
4. szantaż i wymuszanie,
5. kradzieże,
6. współudział w przestępstwach dokonywanych poza szkołą,
7. notoryczne lekceważenie obowiązków szkolnych,
8. lekceważenie nauczycieli i innych pracowników szkoły.
i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
j) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz oceną dorobku zawodowego za okres stażu - określonych w odrębnych przepisach.


11. W zakresie spraw administracyjno - biurowych do zadań dyrektora należy:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,
b) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii szkolnej,
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji oraz prawidłowego wykorzystania druków    
   szkolnych,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektu oraz prac konserwatorsko - remontowych,
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.


12. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
     i Samorządem Uczniowskim.

Dyrektor udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

13. Dyrektor wspiera inicjatywy dotyczące projektowania i wprowadzania innowacji pedagogicznych
      i metodycznych.

14. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły (jeżeli została utworzona), Radzie Rodziców
      i Samorządowi Uczniowskiemu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze        
      sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności szkoły.


15. Zespół doradczy nie ma żadnych kompetencji stanowiących.

16. W szkole, jeśli liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora - do zadań zastępcy dyrektora w szczególności należy:

a) kierowanie procesem dydaktyczno - wychowawczym,
b) przygotowywanie projektów organizacyjnych szkoły,
c) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym wyznaczonych nauczycieli,
d) kierowanie realizacją wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) podejmowanie decyzji w zakresie wyznaczania zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
f) kierowanie całością pracy placówki we wskazane dni tygodnia i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wymagających rozstrzygnięć z wyjątkiem należących do kompetencji innych stanowisk,
g) reprezentowanie dyrektora podczas jego nieobecności.


§ 3

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) Zatwierdzanie Statutu i jego nowelizacji, programu wychowawczego szkoły, programu działań profilaktycznych, planów pracy szkoły oraz planów działań wychowawczych na dany rok,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) Rada Pedagogiczna przyjmuje koncepcję pracy szkoły.

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:


a) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli,
b) wydawanie opinii na temat projektu planu finansowego szkoły,
c) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) zezwolenie na indywidualny program nauki, lub na indywidualny tok nauki,

f) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,
g) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV - VI przez Radę pedagogiczną i Radę Szkoły lub Radę Rodziców,
h) programu wychowawczego szkoły oraz planów działań wychowawczych na dany rok,
i) programu profilaktyki,
j) szkolnego zestawu podręczników,
k) szkolnego zestawu programów,
l) propozycji Dyrektora dotyczących kandydatów do powierzenia lub odwołania ze stanowisk kierowniczych w szkole,
m) opiniowania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
n) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
o) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
p) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
q) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju,
r) opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju,
s) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
t) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
u) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo - zadaniowego,
v) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

   4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora.

5. W przypadku określonym w punkcie 4 organ prowadzący szkołę jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.


9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste ucznia lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego i po jego zakończeniu a także w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Zebrania mogą być organizowane także w miarę bieżących potrzeb na wniosek dyrektora szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór, z inicjatywy przewodniczącego Rady Szkoły lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej.

11. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego - za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 4

1. W Szkole Podstawowej w Świerzawie działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców, której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin Rady Rodziców.

2. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy prawa oświatowego.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Rade Rodziców oraz innych źródeł.

4. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.


§ 5

1. W Szkole Podstawowej w Świerzawie działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły.


2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określone są w regulaminie uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym.


3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


§ 6

1. Współdziałanie wszystkich organów szkoły zapewnia się poprzez:
a) wspólne spotkania wszystkich organów szkoły co najmniej raz w roku (wrzesień),
b) w szczególnych przypadkach na wniosek co najmniej dwóch organów lub Dyrektora Szkoły może zostać zwołane w terminie dwóch tygodni nadzwyczajne spotkanie wszystkich organów szkoły.


§ 7

1. W przypadku zaistnienia konfliktów między poszczególnymi organami szkoły lub jednostkami wchodzącymi w skład poszczególnych organów szkoły dyrektor powołuje Komisję Rozjemczą w skład której wchodzą:
c) Dyrektor Szkoły,
d) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
e) przedstawiciel Rady Rodziców,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego w sprawach, w których jedną ze stron konfliktu jest uczeń.

2. Komisja Rozjemcza zobowiązana jest w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku o rozpatrzenie sprawy do wydania opinii w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. Uchwała Komisji Rozjemczej jest wiążąca i ostateczna. Na podstawie powyższej opinii dyrektor podejmuje decyzję rozstrzygającą. Po rozpatrzeniu danej sprawy Komisja Rozjemcza rozwiązuje się.


3. Komisja Rozjemcza nie rozstrzyga sporów uregulowanych odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
b) odpowiedzialności porządkowej,
c) sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym kompetencjami sądów pracy.


§ 8

Rodzice - prawa i obowiązki.

Ilekroć w niniejszych uregulowaniach mówi się o rodzicach, to należy przez ten termin rozumieć również opiekunów prawnych i faktycznych dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu w Szkole Podstawowej
w Świerzawie.

1. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły oraz szkolny zestaw programów nauczania.

2. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w klasie i w szkole.

3. Znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4. Rzetelnej informacji na temat zachowania dziecka i jego postępów w nauce tylko w uzgodnionym z nauczycielem terminie.

5. Uzyskania porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci (w uzgodnionym z nauczycielem terminie).

6. Zgłaszania do prezydium rady rodziców propozycji dotyczących sposobu kształcenia dzieci oraz pracy szkoły.

7. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do rady rodziców i komisji konkursowej powołanej do wyboru dyrektora szkoły.

8. Dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

8a. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.
9. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku uzyskania zgody dyrektora szkoły na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

9a Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki spełnianego:

a) za granicą,
b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

   10. Zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.


11. Systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce oraz udzielania pomocy klasie w realizowaniu celów wychowawczych.

12. Dbania o zdrowie, higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny dziecka, zapewnienie mu obowiązującego stroju uczniowskiego oraz obuwia zamiennego.

13. Uczestniczenia w organizowanych przez szkołę wywiadówkach, zebraniach i dniach otwartych.

14. Niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły, ilekroć zaistnieje taka konieczność.

15. Usprawiedliwiania nieobecności dzieci w szkole najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu dziecka do szkoły.

16. Zachowania w tajemnicy informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby naruszyć dobro ucznia i jego rodziców, nauczyciela i innych pracowników szkoły.

17. Ponoszenia finansowej odpowiedzialności za zniszczenie przez dziecko mienia szkolnego.


18. Rodzice maja możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem, o ile wynika to z określonej sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

19. Nie dopuszcza się rozmów rodziców z nauczycielami i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.

20. Obecność rodziców na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.

21. Rozmowy indywidualne są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym

22. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców kolejno do:

a/ nauczyciela,
b/ wychowawcy,
c/ pedagoga,
d/ dyrektora szkoły,
e/ Rady Pedagogicznej,
f/ organu nadzorującego szkołę. 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE