Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
 
Kontakt z nami: www.zspswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97;

  MENU:


powrót


Inspektor Ochrony Danych:

Leśny i Wspólnicy Sp. z o. o. -
Łukasz Gąsiorek.


E-mail: IOD@lesny.com.pl
  ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     Pan Czesław Leśniak, ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa, tel.: 75 7 135 397,
     e-mail: swierzawa.sp@wp.pl

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, którą jest spółka
     Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono  Pana Łukasza Gąsiorka,
     z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia    
    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
    rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
    z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa  
     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
         a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
              organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
              obowiązującego prawa,
         b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem
             Szkolno-Przedszkolnym  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor
             szkoły Pan Czesław Leśniak.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
    i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
    przez Administratora.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące      
        uprawnienia: 

        a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
        b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
             nieprawidłowe lub niekompletne,
        c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
             gdy:

            - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
            - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
            - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
               podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
            - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
            - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
               prawa,
         d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
            - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
            - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  
              usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
            - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,  
               potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
            - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
              prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
              sprzeciwu;
        e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
           - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
              na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób
              zautomatyzowany,
        f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
            przesłanki:
            - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
               danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
               władzy publicznej przez Administratora,
            - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
               realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
               nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
               której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której
               dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na  
     przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
    tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
    dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
    danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca      
    popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86

 

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

                                                               DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                              mgr CZESŁAW LEŚNIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE